Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 861
Eadem. Rota, qua iurabit nobilis Thomko de Malochowo contra nobilem Petrum de Gunýce et Albertum et contra eorum homines ad proximos terminos particulares:

Ta
ko mý etc. yakom zaýøl yʃzdze
ladzø copø dobitka (y) (czwýoro) [na] ydze
wyøczoronaʃcze konÿ na kro
lewʃke dzedzine zacopczi [pod
y p] yʃz paʃzyono tego dnýa
vløkach, y potem pol kopi
dobitka