Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 835
Rota, qua iurabit nobilis Nicolaus de Meszcowo contra nobilem Derslaum de Stramyce ad proximos terminos particulares:

Tako my etc. yako moý wlo
darz wʃzyøl wmem zapu
ʃcze zapowyedzanem dwoÿe
kony ktore raczil dzerʃzek
Stramiczský.