Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 31 Numer roty: 889
Item Dirslaus de Roswarowo iurabit metsecundus in hec verba erga Iwanum Soboczki:

Tako gemu bomoʃi bok
ÿ ʃwanti + iako dirʃek dal dwa
czeʃcza grziven nat pinczeʃont grzi
ven penenczmi gotovimi y kon
mi Mikolageui Soboczkemu
... yako to ʃwaczi