Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1410 Pisarz: 23 Numer roty: 795
Item Baran nomine sue uxoris ducit testes contra dominum Nicolaum iudicem Poznaniensem: primus Adam Belczek, Pakoslaw Godzeczski, Derslaus Czartek, Johannes Rosszkowski, Nicolaus Grodzewski, Streszek Streszcowski — Rota:

Tako gim pomozi bog <...>
Jaco to ʃwatczø Jaco to ʃwatczø <...>
Derʃka nedawala rokow. pany
Thomcowey ʃtaroʃcze. othÿ pyena<...>
zaÿeʃz penandze. pan Sandza
[ʃwin] ʃginimi rankoymami ranczil
y dla thich penandzi poczth nebrala.