Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 47 Numer roty: 1577
Recognicio ministerialis. Subiudex. Generales. Anteregem. Item veniens Johannes loco ministerialis Poznaniensis coram iudicio recognovit, prout fuit datus ad visionem alias &Nawÿdzenye&, quem dominus Petrus Scora subiudex Poznaniensis receperat pro eo, prout super ipsum dominus Dobrogostius Colenssky castellanus Kamÿniensis proposuerat in iudicio alias &Ozalowal& ex parte nobilis Sandiwogÿ Nyewyerssky pro destructione molendini et expulsione molendinatoris alias &Ozrambÿenÿemlÿna& et dum ministerialem ibi adduxit, ibi tunc dominus Dobrogostius Colensskÿ dixit ministeriali: Ministerialis! Ecce vides hic est agger alias &Groblÿa&. Hic dominus subiudex voluit videre ubi molendinum destrueret alias &Sekl& et molendinatorem repelleret alias &Zagnal& &albo& &Mlÿnarczÿka&, et dominus subiudex dixit ministeriali: Ministerialis! Vides, quia hic non est destruccio molendini alias &Skazamlÿna&. &Nÿ{e}& &mawalv& &Nÿemajpodu& &Nyemapogrodek&. Ibi tunc dominus Colensskÿ dixit: Ministerialis! Quomodo istam destructionem vellem aprobare alias &Tankaza& &vkazacz&, quia ista destruccio alias &Takaza& &Zgorzala& &ÿezglÿ& &ÿa[n]& &Zlÿ& &ludze& &abo& &pozarem& &zgorzala&. Et dominus subiudex dixit ministeriali: &Woznÿ& &aza& &on& &mowÿ& &bichą& &ÿa& &zdzegl&? Et dominus Dobrogostius dixit: Non dico domine subiudex quod tu cremares alias &Zdzegl&, sed mali homines cremaverunt alias &ÿa[n]zlÿ& &ludze& &Nÿewÿernÿ& &Zezgly& &abo& &pozarem& &zgorzala&. Et eciam dominus Dobrogostius Colenssky dixit domino subiudici: &Jako& &mÿ& &go& &nÿekazÿl& &ÿnÿez& &[Z]rambyl& &thwa[n]& &pomocza[n]& &ÿthwÿm& &kazanym& &thako& &przÿanz& &ÿakomcza[n]& &obzalowal&. Et dominus subiudex dixit ministeriali: Ministerialis, ex quo michi te ius dedit, conspicias scopulos alias &Copcze& super Mÿchoczÿno. Et dominus Dobrogostius Colensskÿ dixit ministeriali: Ministerialis! Requiras ipsum, utrum est ipsius totum Mÿchaczÿno. Et dominus subiudex dixit: Non totum, sed habeo cum domino pallatino. Et dominus Colenssky dixit:

... Nawÿdzenye ... Ozalowal ... Ozrambÿenÿemlÿna ... Groblÿa ... Sekl ... Zagnal
albo Mlÿnarczÿka, ... Skazamlÿna. Nÿ(e) maʃʃwalv Nÿemaʃʃpodu Nyemaʃʃpogrodek. ... Tanʃʃkaza vkazacz, ... Taʃʃkaza Zgorzala ÿʃʃezglÿ ÿa[n] Zlÿ ludze abo pozarem zgorzala ... Woznÿ
aza on mowÿ bichą ÿa zdzegl ... Zdzegl ... ÿa[n]zlÿ ludze Nÿewÿernÿ
Zezgly abo pozarem zgorzala. ... Jakoʃʃ mÿ go nÿeʃʃkazÿl ÿnÿez
[Z]rambyl thwa[n] pomocza[n] ÿthwÿm ka
zanÿm thako przÿʃʃanz ÿakomcza[n] ob
zalowal. ... Copcze ... prze
thoʃʃbÿ Sandziwog Nÿewÿerssky nÿerad
bÿ othpowÿadal ÿʃz drugÿeÿ ʃtronÿ
nÿe a przetho woznÿ chcza[n] praw
doʃʃycz vczÿnÿcz. ... pokopczech ... kÿedÿ bylo podle ÿezora
nakopczv thedÿ Wÿrzuczono zwono
kola mlÿnskÿego. ... Othocz ÿeʃʃcze znamÿan kola mlÿna. ... ondze ... naw
rambÿleʃz ... Copÿecz Aprzetho ny$rad
by othpowÿadal Sandziwog Nyewyer
ʃʃky ÿʃz drugÿeÿ ʃtronÿ nÿe ...
voznÿ thu
cz ʃʃypanÿ kopcze na Mychoczynÿe nÿe przedobÿwʃʃÿ zadnÿm prawem
anÿm dal lath wÿdzerzecz anÿ na
nÿch voznÿ bÿl a nÿgÿch poczwÿer
dzÿl voznÿ ... oblÿczÿl. ...