Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1268
Cancellarius Poznaniensis iurabit — Item wenerabilis dominus Nicolaus cancellarius Poznaniensis ad proximos terminos particulares iurabit peremptorie erga strennuum dominum Mathiam de Labischin — Rota:

Taco my pomoz bog yʃwąta ewangelia
Jacom neʃrzadzyl ymeną vmaczka labiʃch
kyego wogewody Brzeʃczkego polowice
Czyrznewa (maʃta) polowicza Czirznewa wʃy
apolouicza Racowa apolouicza wolwarku
[rzekl] zapolʃzodma ʃtą grziwen groʃchy
ʃzyrokych praʃchkych y newʃzalem od
nego rankoyemʃtwa naviczlene dze
dzyni anym odnego wʃzdana wʃzal
przed ʃtaroʃtą anymu rzekl dacz ʃta grzi
wen groʃchy naʃwathy Marczyn od
drugyego ʃta grziven groʃchy naʃwa
nthi Mycolay Jus mynoni