Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1197
Alia rota in eodem termino:

yako Mycolay Werzenyczʃky Jadwyzin oczecz
nebyl wynowat pączy grzywen zabrog rzý