Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 975
Rota *Sepenský* erga *Przeczslaum*:

Jaco to ʃʃwatczą Jaco pÿotraʃʃ ÿeʃt brath
Jacuʃʃewÿ [ygego clenotu] (Sczytnÿ) [Sczÿtu ÿʃnego] [crzwe
wýʃʃedl] yzmeo yzme ʃczytne crwy wiʃʃedl


Item Jacusius Jacussius Sepenský ducit testes erga Przeczslaum olim Lubyatowský Lubyathowsky: primus Petrasius Myascowský Myasscowsky, secundus Johannes Sroczský, tercius Wyssech Sicorzinskÿ, quartus Jandrach de Czicowo Cycowo, quintus Petrasius Grabyonowskÿ, sextus Wenczeslaus Zadorský.