Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 960
Poznania. Item Zacharias de Czmachowo ad proximos terminos particulares peremptorie erga Helenam de Slopanowo sic iurabit. — Rota:

[Ize zacharias Czmachowʃkÿ ] Jaco czʃʃo moÿ
oczecz dal za mąz Eleną to ÿe ʃpelna [po
ʃʃag zaplaczil] zaplacil czʃo ʃną bil obe
czal