Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 895
Rota testium infrascriptorum:

Jaco to ʃwatczą Jʃe Marczin ne radzÿl anÿ
kazal Sczepancowÿ Belczcoui poʃʃecz Stodo
lÿ ÿaco czterdzeʃczý grzÿwen groʃʃý anÿ
z gego radą anÿ caʃnÿą ʃzą ʃnÿm ne ged
nal anÿ zʃeme vÿal


Item Martinus de Pacoslaw ducit testes erga Belczconem Rocossowskÿ: primus Sandiwogius Pÿanowskÿ, secundus Dobÿeslaus Ckwalcowskÿ, tercius Jacuss heres Pudliscowskÿ, quartus Otho de Gunczlewa Gorca, quintus Hinczka Domaslawskÿ, sextus Sobek Zaleskÿ et alios sex ducere debet — — —