Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 870
Item Jan Passirzbiczskÿ ducit testes erga Stanislaum Zydowcam: primus Petrasius Goreczský, sciens, secundus Otha Goreczsky, sciens de facto, tercius Stephanus Goreczský, sciens de facto, quartus Sulek Chwalkowskÿ, sciens, quintus Thomislaus, qui sedet in Podrzecze, sciens de facto, sextus Martinus olim Vnanczský, eciam sciens. — Rota:

Jaco[ʃmy pr] otem wemÿ Jaco Jan paʃʃirz
biczʃkÿ tem ʃlad wÿtrzÿmal mimo trzÿ
lata (y) (trzýdzeʃʃkÿ) (ʃpokoÿem) a nigd go oyn prawem ne gabal