Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 822
Item Nicolaus procurator Lodský ducit testes erga Johannem kmethonem de Bÿeczini Byecziny: primus Laurencius kmetho de Lodza, presens fuit, secundus Swantek Swanthek de ibidem, presens fuit, tercius Petrus de ibidem, presens fuit, quartus Johannes de ibidem, quintus Mathias kmethones de ibidem, presentes fuerunt. Solus primus. — Rota:

Jacoʃmÿ przÿtem bili Jaco Micolaÿ
... lodʃkÿ zaÿąl konÿe ÿʃ
woʃem na lącze przÿʃʃzenÿe ale nÿe
wleʃʃe a trawa [a] na woʃze lezala