Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 819
Item idem contra eundem: primus Nicolaus Stramiczs/ki// Stramiczsky, qui sedet in Czelusczino, secundus Johannes Ze/m//linskÿ Zemlinsky, tercius Milessa Pudlisscowsky Pudliscowsky et est sibi frater, isto non wlt perdere, quartus Czema olim Gogolewskÿ, quintus Jan Drogossewskÿ, sextus Janusius Vnanczskÿ. — Rota:

Jaco tho ʃwatcza Jaco pÿotraʃʃ wloʃtowʃ
vÿdzerʃal dwa ʃladÿ we wloʃtowe trz<...>
dzeʃczÿ lata a trzÿ ʃpokoÿem a tam go
nigd prawem ne gabal