Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 564
Item nobilis Albertus Pÿotrowski cum litera procuratoria ex parte Przibislai, patris sui, ducit testes erga Sandziuogium de Manczicze: primus Johannes Sgirza, item Blisborius Chalawski, qui sic iurabunt. – Rota:

Tako thobe pomozi bog. ÿ ʃwâti
+. Jako tho ʃwatcziʃz. ÿzeʃz do
Szandziuoÿa ÿ do ÿego zonÿ
ÿeʃzdzil[ÿ pan przybiʃlaw] (ÿ) (bileʃz) (poʃzlem) (otpana
(przibi
ʃlawa) wczaʃz
y wgodzinѻ obʃzýlaÿѻczÿe abÿ
daly penѻdze. awicupilÿʃwѻ
zaʃtawѻ, ÿbilý donich poʃzlÿ
...


Domina Agnes causam commisit marito suo audire testes.