Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1402 Pisarz: 11 Numer roty: 188
{Testes perduxit}. Testes ducit Opacz de Kocorino erga Andream kmethonem de Kobelnyky: primus Poytrco Poytrcowsky, secundus Czewleyus Mastkowsky, tercius Materna de Osszek, quartus Stroszin, quintus Bawor, sextus Laurencius de Sckorzaczewo

Taco my pomoʃzy bog yʃwonti + Jaco to
ʃwacczo Jaco Opacz ne [v] vderzil od
lewf Jandrzea po gambey ale gy
pchal ʃwe roley