Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1256
Item nobilis Sulewský ducit testes erga Vychnam olim de Senno: primus Philipus de Jaroslawskÿ filius Janussi, secundus Johannes Chyrzina, sed habet sororem ipsius et isto non vult perdere, tercius Johannes Wlosthowskÿ, quartus Mathias Pudliscowskÿ, quintus Nicolaus filius Kapustha, sextus Michael Przyborowský. — Rotha:

Tako nam etc. Czo na myą Wychna
zalowala yʃʃem zapuʃthv nadzedzÿ
nye nazenne zaʃecz dzenʃand grzÿ
wen groʃʃÿ nyewy przedal tako do
brego anÿ nagynʃzo dzedziną
nyewywoʃz(l) etc.