Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1245
Item nobilis Wyssak de Yascowo ducit testes erga nobilem Michalem Sczepowský: primus Jacussius Przilepskÿ, secundus Petrassius Gorziczskÿ, tercius Derslaus Bylantha de Trzebyecz, quartus Thomas Xangÿnskÿ, quintus Thomislaus de Senno, sextus Andreas Tarnowskÿ — — — Rota:

Jaco tho ʃwathczo yaco pan Wÿʃʃak Mÿ
chalowÿ Sczepowʃkemv nye poʃʃyadl
dw ʃladv nawloczangach czʃʃo yego
dzath ʃobye wy [ą] yal, ... a wÿʃʃeynÿe
trzyma gedno czʃʃo yego liʃt oma
wÿa