Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1237


Jaco tho Swathczimý
Jaco [pan] (Jan) Swim synem Sczepanem nepobral wanczʃlavowi po vmar
leÿ rancze [gymenya] (po) (Michale) (gego) bracze rodzo
nem gymenia wanczeý nÿʃlÿ
tho czo wyʃnal Thako etc. Jaco tho Swathczimÿ Ja
co pan Jan Swim zynem Sczepa
nem nyepobral wanczʃlawowÿ po
wmarleÿ rancze po Mychale
gego [p] bracze rodzonem gyme
nya wanczeÿ nÿʃlÿ tho czo wy
ʃnal

. Strennuus Stephanus Rydzinský ducit testes erga Wanczoslaum de allodio ante Costen: primus Nicolaus Rykala, secundus Andreas famulus domini Johannis, tercius Nicolaus Morawczewskÿ, quartus Albertus Morawczewskÿ, quintus Johannes Kokoska, sextus Janussius Rasszewskÿ protunc manens in Szowini. — Rotha: