Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1235
Nobilis sic iurabit sciens Johannes Go/...// et recepit ipsum, quia isto non vult perdere et ipso Johanne Otha:

Jacom ÿa do pana donÿna Jurgÿ ch<..>
dzyl oth pana Nyemerze worandz<...>
abÿ on ʃoʃtra gego helʃzka dal ge
mv wʃancz a on gemv othpuʃczyl
wʃancz ýѻ. ana gemv newʃzan
la anÿ on y gwanthowne ʃzego do
mv gymenya penâdzy [a gy] (...) tago
wele ayko dweʃcze grzÿwen wty
czaʃʃzÿ Jacom ÿa do pana donÿna Jurgi chodzÿl
ot pana Nÿemerze w orandzv abÿ on yego
Helʃka dal ÿemv wzancz a on gemv otpuʃczil
wzancz ÿą, a ona ÿemv ne wząla anÿ anÿ on [g]
gwaltownÿe zÿego domv ÿmÿenÿa pÿenÿą
dzÿ yginnich rzeczÿ ÿaco dwe ʃcze grzywen
wtÿ czaʃʃÿ

. Item domina Sarnowska ducit testes contra Donÿn tamquam emetrix: primus Johannes Gorzescoth, qui est scoltetus domini Nÿemerze, isto non vult perdere, qui fuit nunccius et scit de isto, secundus Przesdrew Crzescowskÿ, tercius Florianus Wÿtcowský, quartus Petrasius Bitinský, quintus Nicolaus Sliwenský, sextus Jassek Nyegolewský. — Rota. Primus sic:

Si domina perducet testes, tunc dominus Nÿemerza et puella liberi.