Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1091
Rota eiusdem:

... Jacoto ʃwatcza Jaco Jaroʃlaw (zýagneʃka) (ÿego) (zo
ną)
nÿewząl XXX
grzÿwen [za glową od Sobca a Maczka ýego
brata rodzonego] zaglowa [Maczcowa] (przechową) pirz
[pirzʃ] pirwʃʃego mąza Sobcowa bratha
ale [wzą] ([wząla]) (wząl) prawe ʃrządzone pÿenądze ot
ʃwe zonÿ bracze