Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 915
Rotha arbitrorum:

Tako nam etc. yakoʃmÿ bili ýe
dnaczmÿ mýedzý [ab] opaczýʃzø
a conuentem, zgedne ʃtrony a
pýotrem zleʃzýone ʃdruge ʃtronÿ
o copcze ýako liʃt gednaczʃkÿ
mowÿ a pýotr ʃamowtor
ranczil opacziʃzy yconuentowÿ
(zablyʃʃze) [zathý giʃte copcze] yʃze (tÿ) (copcze) myali
ʃtacz przeʃetrzi latha (pocoyne) y caʃal
ʃzýe pyʃacz wliʃt gednaʃczʃký
yako rancoÿmÿa ...

Item primus testis Bogussius de Twardowo, Martinus de Rogaszÿcze et Johannes de Stebno tamquam arbitri sic iurabunt, ut rotha desuper canit.