Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 727
Rotha testium subscriptorum:

Tako mý etc. yako tho ʃwÿadczø
ýako [d Chwaliʃlawa] (ʃkalka) wnýoʃla
dwadzeʃczya grzywen groʃʃzy ʃyro
kich dobrudzedwa ýtam po gyeý
ʃmýerczý wbrudzewye oʃtali
[gyez po] gich ʃze bila ʃiʃcala
[naʃcalcze] (Chwaliʃlawa) y ktoreʃz pogýeý ʃmýer
czý [naʃcalkø] (nachwaliʃlawø) ʃluchacz mýalý