Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 700


Panowye mili czʃo ieʃt nanaʃ
ʃzalowano wtem ʃzye niczʃ
naʃnagem bichom tho vczinili
ten gwalt boʃmÿ bili tego
dnýa wpacoʃczý czali dzen
otʃlunczø wʃchodu do ʃluncza
zachodø nagÿnne dzedzynÿe
atucz naʃ tknýono bichom (panýø) lupili ÿʃuknýø [brali yliczem
wraczali] ʃnÿeÿ ʃʃÿoli yliczem
ʃaʃzyø wroczili, a mÿ dali
bog [ko] gothowýʃmyʃzye
ocziʃczycz thrzemÿ ʃzlachcziczi
ydwyema kaplanoma [y
czeʃnýkem] czʃo ʃnamy ten
czali dzen bili, y czeʃtnikem
na ʃwyadecztwo, yʃzeʃmý
tego wʃzego nyeuczinil


Et hoc ipsis dedimus ad Vartam ad sententiam dominorum ad convencionem proximam. Et Johannes Radlowsky comisit suam causam usque ad finem Petro Jacubowsky et Materna cum Alberto comiserunt suam causam domino Thome fratri suo castellano Bidgostiensi.