Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 687
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzy bog etc. ya
ko tho ʃwyadczø, yako pan mÿ
colaÿ nýeranczil panu pýotrowy
za olbrachta abý mÿal ʃwø ʃzo
nø przýwýeʃcz abý mýala piʃ
kow panu pýotrowý wecztyrzech
ʃtach grzýwyen ʃzýrokich groʃzʃzý
wʃzdacz nawýeky, acz bý thego
nyevczinil [tedi] abý mu micolaý
mýal [dacz] vynowat bycz ʃamo
trzecz poltoraʃta grzywen groʃzy
ʃzyrokich

Induccio Tharszice. Testes nobilis Nicolai de Tharszice ad instanciam nobilis Petri de Wrøcza: primus Nicolaus de Czelcza, secundus Johannes de Husczonowo, tercius Derslaus de Stramyce, quartus Nicolaus de Clichowo, quintus Jaszek de Mýeniszewo, sextus Petrus de Husczonowo.