Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 52
Item proposicionem domini Sandiwogii de Jarocino super Bogusium de Twardowo:

Tego ʃzalugø na boguʃa ÿʃmi rancil ʃza
liʃt ʃzadzedzicni ʃzacarka derʃka carka
czoʃz mal naʃzaʃtawø wmagnuʃzeuicz kedi
[bimu] mi nedal tego liʃta tedibimi ʃwog
mal naʃø dacz ʃzaʃwø peczanczø kedibimø
nagabal Carcek abo gego ʃzona ʃtego
winø [ml] mal Boguʃz wiprauicz atego
mi liʃtu nedal