Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 26 Numer roty: 1033
Secuntur testes Tarchalÿ erga nobilem Nicolaum Grzÿbowsky: primus Nicolaus de Przÿbÿslawÿce Msczÿchowÿcz, secundus Johannes de Jastcolkÿ, tercius Johannes Msczÿchowÿcz de Przÿbislawÿce, quartus Przedslaus de ibidem, quintus Petrus filius Przedslai ibidem de Przÿbislawÿce, sextus Vÿrzbÿatha de Jasthocolkÿ. — Sequitur rota:

Taco mi pomoʃzy bog + ÿaco tho ʃzwa
cza ÿʃze [Jagnieʃzca ʃtarch] Margorza
tha ʃzoʃtra Jagnieszczÿna nievni(o)ʃla
[te] vgÿmienie teÿʃtey Jagnieʃkÿ
Trzÿdzeʃczy grzýwen (viana) a trzÿdzeʃczÿ
grzÿwen zaglowa Mąza ʃzwego
a nÿ taÿʃta Jagnieʃzca nicz gÿnne
ma teÿʃteÿ Margorzatha ʃzoʃtri
ʃveÿ ma