Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 114
In causa domine Agnetis de Pacoscze /cum Sandi//wogio de Bozeyewo prefata domina producit testes: primus Gr/...// castellanus Costrzinensis, secundus Mathia/s// /...// Wladislaviensis heres de [Mocro] Marco/uicze//, tercius Mscislaus de Mislantkow/o//, quartus Johannes Mislantkowski, quintus Joh/annes de// Marcowicze, sextus Darona de G/orka//. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog y ʃwaty <...>
Jaco to ʃwatczimi yʃz pani Jagneʃz ne prziwolila Sandziwoÿewy w<...>
[n] ani yeʃt ʃyey prziwolenim <...>
<...>wa ondreyewaø