Indeks

złoto (8)

• G
Slota  P  1556  
Slotha  P  1568  1569  
Szlotha  P  1567  
ʃlotha  KL  735  

• I
Slotem  P  942  
ʃlotem  P  1423  KS  660