Indeks

umarły (11)

• Lf
umarley  P  1551  
vmarle  KS  844  KL  355  
vmarley  P  1552  KS  1095  
vmarleÿ  P  1553  KS  1237  
vmarleẏ  PY  1221  
wmarley  P  951  
wmarleÿ  P  1075  KS  1237