Indeks

stolnikowy (5)

• N
stolnicow  KS  877  

• G
Stolnikowego  KS  596  
ʃtolnikowego.  KS  605  

• L
Stolnicowem  KSP  877  
stolnikowem  KS  877