Indeks

sobota (7)

• G
ʃoboti  PY  1076  

• A
Sobotha  PY  450  
ʃobothø  KL  661  661  
ʃobothø,  KS  219  
ʃʃobothø  P  645  

• I
ʃobotø  PY  788