Indeks

ryba (17)

• Gp
rib  P  1451  PY  534  652  KS  377  415  GN  288  
Ryb  KL  530  
ryb  P  1267  
rÿb  KS  1255  

• Ap
ribi  P  1223  PY  827  993  KS  386  
riby  P  1401  
ribÿ  KS  833  GN  193  
rÿbÿ  PY  405