Indeks

prawy (445)

• N
praf  P  126  
praui  KS  1054  KL  117  
pravi  PY  112  152  153  KL  478  
{pravi}  KS  379  
praw  P  522  608  609  1652  KL  419  
prawi  P  132  PY  91  
prawy  P  1216  1259  PY  794  KS  123  479  
prawÿ  P  1001  KS  124  594  595  793  794  795  808  913  914  915  923  924  KL  551  
prawẏ  P  869  1177  1593  KS  906  922  

• Nf
praua  KS  333  378  
prava  PY  147  153  KS  243  312  
prawa  P  424  744  921  962  1122  1579  GN  33  318  PY  331  442  KS  234  496  857  871  929  965  969  1070  1186  1238  1339  KN  19  KL  635  692  
prawa.  KS  540  
prawą  KL  950  

• Nn
praue  KS  378  
prawe  P  642  PY  910  KS  574  762  1139  KL  1007  

• G
prawego  P  1117  KS  125  1014  1354  KN  396  

• Gf
prawe  KS  664  664  
prawey  P  1259  PY  100  
praweẏ  GN  339  

• D
praweÿ  PY  301  

• A
praui  P  223  KL  132  152  
pravi  PY  270  
prawego  KS  569  
prawy  KS  1092  
{prawy}  KS  1093  
prawÿ  KS  1251  
prawẏ  KS  1090  1250  

• Af
praua  P  1344  
prauѻ  PY  268  
pravø  KL  190  
pravѻ  PY  267  
prawa  P  1455  KL  871  
prawą  KS  813  1398  
<praw>ą  KS  1485  
prawø  P  775  840  
prawѻ  KS  547  
prawø.  PY  495  

• An
praue  KL  153  
prawo  P  962  1126  1133  1134  1212  1257  1358  1514  PY  94  301  562  KS  153  271  668  729  729  759  KN  273  KL  564  
prawo,  KS  271  382  
prawo.  KS  668  KN  384  

• I
pravem  KL  362  
pravim  P  1119  1145  PY  103  
pravym  P  1118  
prawą  PY  1225  
prawem  PY  753  KL  778  
prawim  P  875  1379  1379  1630  1636  GN  245  292  PY  342  490  870  KS  471  551  551  750  767  856  856  KN  294  KL  347  917  
prawym  PY  304  KN  324  
prawyn  P  1608  
prawÿm  P  1586  

• If
praua  P  1329  1330  1340  1342  1360  1390  1392  1393  1398  1400  1405  1409  1424  1427  1430  1431  1435  1436  1439  1440  1442  1445  1446  1450  1452  1460  1462  1468  1469  1472  1480  1631  
pra<ua>  P  1557  
prava  PY  1254  
praw.  PY  1251  
prawa  P  1257  1276  1277  1288  1289  1290  1291  1295  1300  1302  1303  1310  1313  1316  1325  1337  1358  1365  1366  1367  1371  1372  1395  1493  1508  1520  1530  PY  1147  1172  1198  KS  1155  1166  1282  1283  1320  1330  1413  1421  
prawan  P  1576  1578  
prawą  P  1222  1503  1506  1512  1513  1534  1538  1546  1558  1606  PY  1123  1192  1196  1201  1212  1219  1236  KS  669  759  1168  1298  1308  1312  1313  1314  1326  1347  1360  1361  
[prawą]  P  1530  
prawø  P  243  PY  685  894  KS  153  271  382  
prawѻ  KS  668  
{prawѻ}  KS  668  
prawo  KS  729  1299  

• L
prauem  PY  151  1082  KS  1169  KL  108  153  214  375  
pravem  P  1128  PY  1278  KN  286  
prawem  P  1106  1391  1474  1600  1605  1627  1628  1629  KL  44  100  401  577  603  631  703  PY  496  620  653  670  740  745  751  754  770  771  774  775  783  786  795  827  884  920  934  1010  1032  1043  1045  1045  1049  1050  1069  1091  GN  261  328  KS  308  323  427  486  566  570  615  652  675  801  810  811  862  872  879  943  971  996  997  1003  1018  1037  1039  1040  1109  1116  1142  1157  1174  1332  1374  1418  1439  1443  1462  KSP  943  971  996  1018  KN  10  412  426  427  432  432  483  
{prawem}  PY  708  KS  1437  1437  
prawem,  PY  509  
prawem.  PY  619  833  933  KS  863  
prawim  KL  1028  
prawÿm  KN  178  

• Lf
praue  KL  144  
[prauey]  PY  151  
praueÿ  P  1492  
prave  KL  245  
pravey  PY  1277  
praveÿ  PY  1279  
prawa  KS  1188  
prawe  P  69  1019  KS  14  14  KN  76  247  GN  184  
[prawe]  KS  14  
prawey  P  1193  1235  PY  562  KS  1136  1398  1412  1438  1466  KN  384  405  412  KL  413  
praweÿ  P  1092  KL  1036  
praweẏ  KS  382  

• Np
praue  KS  779  
[prave]  PY  144  
prawe  PY  144  KS  535  730  841  
prawy  KS  772  KL  917  
prawÿ  KL  972  

• Gp
prawich  KL  82  
prawych  KL  848  

• Ap
praue  PY  259  
prave  PY  259  
prawe  KS  289  1091  1461  KL  303  303  696  

• Lp
prawÿch  KL  871  

• Ip
prauimi  KL  147