Indeks

pokój (83)

• A
[pocoÿ]  KS  63  
pokoÿ  KS  63  
pokoẏ  P  226  

• I
pocogem  P  462  467  523  KS  78  438  KL  68  167  185  GN  41  
pocoyem  P  1112  KS  1149  
pocoÿem  P  461  PY  418  KS  657  818  911  956  1027  1082  1135  1149  1210  KL  166  178  855  GN  128  
p<o>coÿem  KL  149  
pocoÿeÿem  KS  656  
pogogem  P  528  
pokogem  P  326  639  680  749  788  800  877  1515  KS  197  1210  1423  KSP  870  KN  49  170  KL  161  
[pokogem]  GN  41  
pokoiem  P  351  PY  204  KN  80  165  
pokoyem  PY  378  KN  264  265  KL  803  GN  112  
pokoÿem  P  883  KS  466  502  819  1262  KN  405  KL  866  
{pokoÿem}  KS  870  
pokoÿem.  KS  546  
pokoẏem  P  816  KS  60  62  KL  862  
ʃpokogyem  KL  562  

• L
ocoyw  KL  559  
pocoy  KL  536  
pocoyu  P  1118  
pocoyw  KL  532  533  539  
pocoÿv  KS  800  
pokoyu  P  1511  
pokoyv  KS  776  
pokoÿu  KL  608  
{pokoÿu}  KL  607  
pokoÿv  KL  990