Indeks

panna (11)

• N
pana  KSP  591  
panna  PY  497  KL  1038  

• G
panni  P  1434  
pannÿ  KS  1126  

• D
panne  KSP  1074  
panny  KS  1074  
pannye  KS  1434  

• A
pannø  KL  676  677  

• Lp
pannach  KS  492