Indeks

pachołek (25)

• N
pacholek  P  1078  1492  1493  1627  1628  1629  PY  856  KS  832  877  879  930  1410  KL  851  997  1066  1066  
pacho{lek}  PY  1020  
[pacholek]  P  1493  

• G
pacholka  P  1067  KS  1026  

• A
pacholka  PY  755  KL  1064  

• I
pacholkem  P  447  
[pacholkem]  KL  850  

• Dp
pacholkam.  KS  518