Indeks

ninie (11)


nine  P  586  829  KS  449  849  
ninÿe  KS  1193  KL  926  
nyne  P  963  KSP  849  
nÿne  KS  999  
nẏnye  P  1512  
nẏnẏe  P  1610