Indeks

niedzielny (12)

• N
nedzelen  P  44  KS  288  
nedzelni  P  893  

• G
nyedzyelnego  PY  993  
nẏedzelnego  PY  522  

• D
nedzelnemu  KN  348  
nyedzelnemu  P  1470  
nyedzyelnemu  KL  581  

• I
nedzelnym  KSP  750  

• If
niedzelną  KL  1015  

• L
nyedzelnem  PY  1165  

• Gp
nyedzyelnich  PY  1161