Indeks

nagabanie (7)

• G
nagabana  KL  382  
nagabanÿa  KN  474  
[nagabay]  KN  474  

• I
nagabanim  P  312  KS  269  272  
nagabanÿm  KS  174