Indeks

mierzenie (2)

• L
myerzenyv  KSP  984  
{myerzynyv}  KS  984