Indeks

list (423)

• N
[liʃh]  P  1634  
liʃt  P  81  104  175  350  430  535  550  663  848  935  972  993  993  994  1389  1490  1634  1635  1635  GN  97  124  141  340  353  PY  108  302  342  394  458  712  806  826  881  905  938  939  1245  1264  KS  38  99  217  381  493  494  546  846  980  985  1079  1245  KSP  912  KL  13  13  259  353  534  534  544  556  707  733  760  915  
liʃ<t>  GN  62  
[liʃt]  PY  788  
{liʃt}  KS  815  
liʃt,  PY  108  
liʃt.  KS  469  
liʃth  P  638  849  862  862  1634  PY  333  437  448  448  1075  1178  KS  360  366  522  554  554  555  560  560  585  609  720  1465  GN  247  
[liʃth]  P  1634  PY  448  
liʃt[y]h  P  1238  
lyʃt  P  402  869  1281  1282  1285  1322  1323  1328  1454  1457  1491  1536  KL  601  PY  1033  KSP  980  985  KS  1078  1263  1304  1392  KN  456  
{lyʃt}  KL  563  
lyʃth  KL  239  
lÿʃt  KS  912  941  1121  1175  
lÿʃth  KS  696  KSP  720  KL  240  906  949  
lẏʃt  KS  538  KL  813  
[lẏʃt]  KS  1392  

• G
liʃʃthą  P  1173  
liʃta  P  94  107  309  443  633  954  996  1364  1490  1525  PY  190  311  568  600  764  1122  1171  1176  1266  KS  408  418  429  519  831  873  1019  1231  KN  118  393  433  459  KL  52  103  678  709  784  
liʃta.  KS  468  713  KN  399  
liʃta -m  PY  810  
liʃtą  P  1100  1176  1178  
liʃthu  GN  239  
liʃtu  KS  13  409  KL  52  629  GN  302  
liʃtw  KN  393  395  KL  104  
lyʃta  P  1491  KS  1285  1289  1293  1460  
[lyʃta]  KL  922  
lyʃtu  PY  564  
lÿʃta  KS  713  1138  1263  KL  922  
lÿʃtha  KS  1202  
lÿʃtu  KS  1190  
lÿʃtv  KS  1394  
lẏʃta  P  1594  KS  562  
lẏʃthu  GN  333  

• D
liʃthu  KS  381  
liʃtovy  P  1519  
liʃtu  KS  732  KL  890  
lyʃʃtu  P  1173  
lyʃthowÿ  P  1580  
lyʃtowy  PY  394  
lyʃtu  P  1173  1191  
lÿʃtu  KSP  732  

• A
list  P  460  
liʃt  P  79  92  153  349  373  429  470  471  514  591  663  679  843  890  910  978  989  994  994  996  1215  1320  KL  52  53  58  157  158  192  267  328  328  340  476  626  915  973  PY  54  173  202  245  416  433  634  635  636  636  721  762  810  GN  130  266  288  296  296  296  KS  149  156  215  225  286  411  868  1005  1231  1411  KSP  758  767  1006  KN  293  448  
[liʃt]  P  1215  KL  541  
{liʃt}  PY  398  KL  1044  
liʃt,  PY  578  
liʃt.  P  556  
liʃt[a]  KL  858  
liʃt -em  KS  510  
liʃth  P  669  1008  1181  1395  PY  458  1000  1103  KS  336  506  538  1243  KL  746  784  973  GN  230  239  
[liʃth]  PY  1133  GN  216  
liʃth.  KS  692  767  
[lyst]  KL  561  
lyʃt  P  1454  1609  KS  121  855  1085  1177  1394  1427  KN  197  KL  561  1075  
lyʃth  KL  940  
lÿʃʃt  KS  1085  
lÿʃt  PY  1041  KS  814  1006  KN  197  
lÿʃth  KS  536  758  KL  959  
lẏʃt  KS  1161  

• I
liʃtem  P  373  890  974  990  1098  1185  1215  PY  108  721  919  KS  209  210  563  732  787  837  985  1009  1222  1420  KSP  732  846  1047  KL  216  
liʃtem.  P  285  KS  482  
lyʃtem  P  1183  PY  300  KS  846  1027  1082  1083  1253  KSP  985  
lÿʃtem  KS  1034  1047  1335  

• L
liʃce  KS  1177  KL  276  
liʃcze  P  175  251  549  902  PY  346  646  KL  344  GN  223  
liʃzcze  KS  387  
lyʃcze  P  1602  1617  KS  1161  
lÿʃcze  KS  505  912  KL  928  
lÿʃcze.  P  683  
lÿʃzcze  GN  120  

• Gdu
liʃtu  KL  525  

• Np
liʃthÿ  P  1634  
liʃti  P  187  278  PY  512  KL  1029  
liʃty  P  1341  1521  PY  438  
liʃtÿ  KS  559  
lyʃty  PY  1057  

• Gp
liʃtow  P  1404  PY  348  593  KS  606  
liʃto{w}  PY  717  KL  718  
[liʃtow]  KL  525  
liʃzow.  P  827  
lyʃtow  KL  936  

• Dp
listom.  P  187  
liʃtow  PY  997  

• Ap
liʃte  PY  284  
liʃti  P  62  171  KL  429  706  
liʃti.  P  139  
liʃty  P  1254  PY  438  
liʃtÿ  KL  1018  
liʃtẏ  KL  858  
lyʃty  P  1115  
lyʃtÿ  KS  959  
lÿʃtÿ  KS  462