Indeks

kij (2)

• I
kigem  KS  365  
kÿgem  KL  1035