Indeks

kiedy (494)


ked  KS  336  
keda  KS  451  
keddi  KS  23  KL  261  
kedi  P  44  65  116  167  175  182  187  187  187  191  267  289  318  329  336  354  361  383  426  428  428  429  443  445  453  484  505  516  518  519  520  550  550  556  561  565  572  575  600  610  631  655  659  663  670  715  724  726  729  731  732  748  753  762  780  843  999  1028  1096  1181  1346  GN  19  155  161  162  179  220  225  236  238  PY  13  59  88  89  107  130  132  138  157  174  185  191  203  212  216  242  265  266  283  317  328  348  429  433  459  462  568  894  1251  KS  76  82  85  101  108  214  219  227  227  251  253  254  255  264  268  280  286  290  317  319  324  325  336  359  386  391  393  395  398  402  405  411  417  425  432  438  467  472  475  478  488  491  527  531  588  598  599  641  644  644  754  1276  1400  KN  16  260  355  KL  51  52  52  94  95  140  143  164  177  182  186  190  206  207  209  213  215  217  218  222  227  249  275  289  294  298  306  412  
[kedi]  P  518  PY  102  GN  239  
{kedi}  P  554  KS  599  658  661  
kedi.  P  626  
kedi -m  P  170  395  1342  1520  1530  1534  PY  371  KS  581  582  583  649  712  887  1131  KN  461  
kedi -mʃm  P  24  
kedi -ʃm  GN  48  
kedi -ʃzmÿ  KS  580  
kedy  P  1220  1276  1302  1309  1313  1316  1337  1403  1403  1404  1405  1431  1441  1473  1473  1479  1494  1599  KS  184  766  901  1064  1311  KSP  644  803  KN  365  370  466  KL  6  886  930  
[kedy]  KS  543  KL  930  
{kedy}  P  1647  
kedy -m  P  307  1289  1290  1291  1303  1329  1330  1351  1365  1366  1367  1372  1390  1392  1393  1395  1398  1400  1424  1427  1430  1435  1436  1439  1440  1442  1445  1446  1450  1452  1460  1462  1465  1468  1469  1472  1508  
kedy -ʃmy  P  1409  
kedy -ʃzmÿ  KL  616  
kedÿ  P  48  854  1036  KL  249  255  615  951  956  964  971  1008  PY  53  GN  9  227  KS  456  462  500  515  544  550  558  579  585  610  617  620  622  623  636  725  735  774  782  792  866  984  1081  1104  1106  1129  1230  1239  1254  KSP  598  599  599  623  722  754  KN  25  457  457  467  478  
[kedÿ]  KS  1081  
kedÿ -m  KL  969  
{kedÿ -m}  KS  886  
kedẏ  P  1120  1369  KS  511  527  722  1122  KN  458  KL  694  739  952  
[kedẏ]  KS  599  
kedẏ -bich  PY  913  
kedẏ<m>  P  1296  
kedẏ -m  P  1371  1631  KS  1421  
kegdi  P  1278  PY  592  909  957  KS  228  KN  64  90  KL  328  358  409  417  509  
kegdy  P  1073  1273  1538  KS  156  KN  48  KL  431  
kegdẏ  P  1144  
keydi  P  155  KN  367  
keẏdi  P  87  134  
[kled]  GN  155  
kyed  PY  1212  
kyedi  P  703  1239  PY  1108  1124  1143  1192  1201  1208  1210  1225  1236  1239  KS  1456  KN  488  KL  493  534  1071  
[kyedi]  PY  315  
kyedi -m  P  1340  1512  1513  PY  309  KS  1072  1312  1314  1347  1360  KN  489  
kyedi -ʃzmÿ  PY  1141  
kyedj  GN  325  
kyed -m  PY  1154  
kyedy  P  1556  1564  KSP  812  1064  KS  1389  GN  326  334  
[kyedy]  KS  1064  
kyedy -m  P  1288  1310  1314  1325  1557  KS  1361  
kyedÿ  P  1504  GN  323  PY  1212  KS  784  802  951  1331  1388  KSP  792  KL  542  543  544  552  555  565  566  587  
[kyedÿ]  KL  549  549  
{kyedÿ}  KS  941  
kyedÿ -m  P  1506  1578  KS  1313  
kyedÿ -<m>*  P  1558  
kyedÿ -ʃzmÿ  P  1576  KS  1308  
kyedẏ  PY  476  476  KS  1320  
kyegdi  KL  373  380  423  425  460  
[{kyegdi}]  KL  420  
kyegdy  P  1652  
kyegdy -m  P  1277  
kyegdÿ  PY  1242  
kygidi  KL  326  
kÿedi  P  684  700  806  1634  KS  1106  KN  487  
kÿedi -m  PY  1053  
kÿedi -ʃz  PY  1132  
kÿedj  GN  325  
kÿedy  KS  1001  
kÿedÿ  P  1577  1634  1635  PY  784  KS  803  821  868  1064  1084  1171  1183  1193  1387  1424  KL  550  
[kÿedÿ]  KS  1028