Indeks

karczma (20)

• N
carczma  KS  486  1140  
karczma  P  902  KS  1429  

• G
carczmi  P  300  KS  329  KL  345  345  
Carczmÿ  PY  909  
carczmÿ  PY  909  
karczmi  P  1553  

• D
karczme  PY  219  

• A
[carczma]  GN  306  
Carczmą  KSP  878  KS  1103  
karczma  P  1434  
karczmą  KS  878  
karzmą  KSP  1103  

• I
carczmø  KL  272  

• Adu
carczmÿe  KL  1058