Indeks

kamień (6)

• G
kamena  KS  116  
kamye[nya]  PY  1128  

• A
kamyen  P  1649  

• I
camenem  PY  111  
kamenem  PY  181  660