Indeks

folwark (35)

• N
wolvark  KS  1070  

• G
[folwarku]  GN  200  
voluarku  P  1521  
volvarcu  KS  339  
volwarcu  KS  865  
vorwarku  KL  892  
wolfarku  KN  448  
woluarka  P  336  
woluarku  KSP  1006  
wolwarca  KSP  865  
wolwarcu  KS  865  
wolwarka  KS  814  815  
wolwarka.  KS  721  
wolwarku  P  408  1268  KS  1006  KL  972  
wolwarkv  KS  818  

• D
forluarcowÿ  KL  1014  
wolwarkowÿ  KS  721  

• A
folwark  P  418  
Forvark  P  377  
volvark  KS  371  
wolvark  KS  318  
wolwark  P  109  KS  1249  
{wolwark}  KS  1089  
wolwark.  KS  655  
wowark.  KS  655  

• L
wolwarcu  KS  1121  
wolwarcze  P  327  
wolwarcze.  KS  581  
wolwercze  KN  37  

• Gp
wolwarcow  KS  1140