Indeks

dawna (22)


dawna  P  997  1605  PY  745  1064  1065  1084  1156  KS  871  929  930  969  1139  1339  1364  1398  KL  1032  
[dawna]  KS  764  
{dawna}  P  1358  
dawno  P  1169  1179  1179  
dzawna  KL  106