Indeks

budować (4)

• pt-3
Budowal.  KS  486  

• pt-3p
budowaly  P  1179  
budowalẏ  P  1179  

• part-pass-N
budowana  KS  1429