Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1173
Naram testes — Item nobilis Naram cum Nicolao olim de Szarnewo ducunt testes erga Rafaelem heredem de Strzesmýno: primus Olbracht de Brzeze, secundus Nicolaus de Wysslawycze, tercius Nicolaus de Wysslawycze, quartus Stephanus de Wysslauicze, quintus Risek de Gowarzewo, sextus Nicolaus Chmel de Gowarzewo — — — Rota:

Taco gym pomoʃz bog ... yako to
ʃwacza, yako czʃzo Rafal nągąnyl lyʃʃtu Narąmouemu ý Mýcolaýewmu Szarnewʃkyemu abýgym liʃʃthą
nedąl dlą Rąmkoyemʃtwą Szą
yąną negdý Sbogdąnky Mlýnąrzą
ten yeʃt gým dąl dlą tego Rąnko
yemʃtwą ýʃwą werną pyeczącz ku
lyʃtu przyweʃʃyl