Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 1212
ltem idem contra eandem ducit testes: primus Derslaus Podreczský, secundus Jurga Szelasko, tercius Przÿbislaus nepos Materne olim Sloninskÿ, quartus Stanislaus Grunowsky, quintus Karseczskÿ de Ridzyna, sextus Michael Wneczskÿ. —Rota:

Iʃze pani zowka neʃtracyla ctirdzeʃan
cÿ grywen niʃli acz gee ʃtrączyla to gee
ʃtracyla ʃwim począdkem ane woÿtowim
[at] a to tego dla iʃz yeʃt podawala
woÿtową [on] oczcyʃną chącz gý odda
licz Jaco tho ʃwatczą yze pani zowca ne ʃtraczÿ
la czytirdzeʃʃanczÿ grzÿwen niʃlý acz ge
ʃtraczÿla to ge Straczÿla ʃwim początkem
a ne woytowim a to tego dla yʃʃ geʃt poda
wala woÿtową oczcziʃna chczącz gÿ od
dalicz

Item idem contra eandem: primus Derslaus Podrzeczskÿ, secundus Jurga Zelasco, tercius Przÿbislaus nepos Materne olim Sloninskÿ, quartus Stanislaus Grunowský, quintus Karsseczskÿ de Rÿdzina, sextus Michael Vnąnczský. —Rota: